Huishoudelijk Regelement

Aan- en afmelden van leden

Artikel 1:

 1. Aan- en afmelding dienen te geschieden bij een door het bestuur aangestelde administrateur. Dit is de secretaris. Aspirant-leden welke wettelijk gezien niet als volwassene worden beschouwd dienen goedkeuring van ouders dan wel voogd te hebben.
 2. Bij aanmelding dient, ter verzekering van de inkomsten, ter plekke een machtiging te worden ingevuld. Indien het aspirant-lid wettelijk gezien nog niet als volwassen kan worden beschouwd dient de machtiging door ouder dan wel voogd te geschieden.
 3. In principe kan een lid het lidmaatschap alleen beëindigen aan het eind van het seizoen, vóór 1 april, uitzonderingen daargelaten. Indien men zich afmeldt na de datum van 1 april, dan dient men gedurende een half jaar contributie door te betalen.
 4. Bedanken als lid tijdens het seizoen kan uitsluitend door tussenkomst van het bestuur.

Soorten leden

Artikel 2:

 1. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene ledenvergadering daartoe zijn benoemd. En erelid heeft dezelfde rechten als een gewoon lid. Hij zal zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.
 2. Leden van verdienste zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de vergadering daartoe zijn benoemd zonder dat zij lid zijn van de vereniging.
 3. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een eventueel door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage, zonder echter zelf daadwerkelijk aan het doel der vereniging mee te werken.
 4. Alle overige leden zijn gewone leden.

Op leden rustende verplichtingen

Artikel 3:

 1. Het betalen van de contributie zoals dat door de ledenvergadering is vastgesteld.
 2. Het zich gedragen naar de richtlijnen als gesteld door de overkoepelende landelijke dan wel regionale sportorganisatie.
 3. Het zich gedragen volgens de bepalingen als gesteld in statuten en huishoudelijk reglement.
 4. Leden dienen zich fatsoenlijk te gedragen.
 5. Schelden tegen scheidsrechters en tegenstanders wordt niet toegestaan. Het uiten van bedreigingen is voldoende om over te gaan tot schorsing of royement. Dit geldt ook voor het vervreemden van andermans eigendommen. Het gebruik van fysiek dan wel mentaal geweld is voldoende om over te gaan tot schorsing dan wel royement.
 6. Kan een speler niet met zijn/haar team trainen dan wel spelen omdat hij/zij verhinderd is, dan moet hij/zij zich afmelden bij zijn/haar trainer en aanvoerder, of conform afspraken binnen het team.
 7. Het opruimen van gebruikte materialen na afloop van de wedstrijden en trainingen. Trainers en leiders zijn verantwoordelijk voor het toezicht hierop.
 8. Het zich gedragen volgens de richtlijnen als gesteld door de trainer/coach.
 9. Medewerking verlenen aan ondersteunende activiteiten ten behoeve van de in stand houding van de vereniging.

Op leden rustende rechten:

Artikel 4:

 1. Het deelnemen aan wedstrijden, trainingen en toernooien.
 2. Inspraak op de ledenvergadering.
 3. Het rechtstreeks of door middel van een vertrouwenspersoon aanvechten van genomen besluiten of opgedragen richtlijnen.
 4. Het zich beschikbaar stellen voor ondersteunende activiteiten, ten behoeve van de in stand houding van de vereniging. Op eigen initiatief ontwikkelde initiatieven dienen te worden gemeld bij het bestuur. Het bestuur behoudt zich het recht van veto.
 5. Leden kunnen gebruik maken van de afgesloten ongevallen/ en aansprakelijkheidsverzekering. Indien hiervan gebruik gemaakt moet worden kunnen zij zich wenden tot het bestuur.
 6. Leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging. Gebruik van de bestuurskamer dient gemeld te worden bij het door het bestuur aangewezen persoon. Gebruik van de accommodatie dient gemeld te worden bij het door het bestuur aangewezen persoon. Aangewezen personen hebben volmacht om te kunnen bepalen of het gebruik door kan gaan.
 7. Leden kunnen gebruik maken van de door het bestuur beschikbaar gestelde zaal uren.
 8. Leden kunnen zich inschrijven voor cursussen dan wel trainingen die het mogelijk maken om hun functie binnen de vereniging beter uit te voeren. Inschrijving dient te worden gemeld bij het bestuur. Het bestuur behoudt het recht van veto.

Stemmingen, stemrecht en stemprocedures

Artikel 5:

 1. 1. Bestuursverkiezingen.

Bestuursverkiezingen dienen te worden aangekondigd op de uitnodiging voor de algemene vergadering. Tegenkandidaten kunnen tot aan de aanvang van de vergadering worden gemeld bij het bestuur. De voordracht dient te worden vergezeld van een bereidverklaring van de tegenkandidaat. De bestuursverkiezing geschiedt volgens de statuten, artikel 22.

 1. 2. Overige zaken

Overige besluiten worden per acclamatie genomen. Indien een der aanwezigen dit wenst kan er over het voorstel gestemd worden. Een voorstel kan worden aangenomen of worden verworpen door middel van een meerderheid van de aanwezige stemmen. Stemming geschiedt per handopsteking.

 1. 3. Aanwezigheid/stemrecht jeugd

De jeugd vanaf 16 jaar is welkom op de algemene ledenvergadering, echter zullen zij geen aparte uitnodiging ontvangen. Zij kunnen deelnemen aan een stemprocedure, mits zij vergezeld zijn van een ouder/verzorger.

Bestuur

Artikel 6:

 1. 1. Bestuurstaken

Samen met het rooster van aftreden, zal in het jaarverslag een verwijzing naar de functieomschrijvingen binnen VIOS volleybal worden opgenomen opdat voor alle leden duidelijk is welk verantwoordelijkheid bij elk der bestuursleden ligt. Het jaarverslag is voor ieder lid inzichtelijk/opvraagbaar.

Zittingsduur

Zie statuten art 13.2

 1. 2. Rooster van aftreden.

Het rooster van aftreden wordt in het jaarverslag opgenomen, opdat voor alle leden duidelijk is wanneer welke leden herkiesbaar zijn. Het jaarverslag is voor ieder lid inzichtelijk/opvraagbaar. Er kan maximaal één lid in het dagelijks bestuur per jaar aftredend zijn.

Commissies

Artikel 7:

 1. 1. Samenstellen

Ten behoeve van het uitvoeren van taken kan het bestuur op eigen initiatief of op verzoek van een der leden een commissie instellen. De instelling behoeft goedkeuring van het bestuur. Een commissie bestaat uit ten minste 2 en maximaal 7 personen.

 1. 2. Taken

Commissies worden door het bestuur voorzien van een taakomschrijving met bevoegdheden. De commissieleden dienen de taakomschrijving te onderschrijven.

 1. 3. Zittingsduur

Commissieleden gaan een termijn aan van 2 jaar, tenzij de opdracht binnen deze termijn vervuld kan worden. De commissie kan zelf leden benoemen. Benoeming dient gemeld te worden aan het bestuur. Het bestuur behoudt een vetorecht.

 1. 4. Ontbinding

Commissies worden ontbonden door het bestuur. Ontbinding geschiedt wanneer de taken naar goedvinden van het bestuur zijn uitgevoerd. Het bestuur is bevoegd om commissies welke in strijd met de wet c.q. statuten c.q. huishoudelijk reglement handelen, met onmiddellijke ingang te schorsen. Binnen zeven werkdagen na ingang van de schorsing wordt de commissie door het bestuur gehoord. Deze doet binnen een maand nadat de commissie is gehoord een bindend voorstel aan de commissie op welke wijze en onder welke condities het gerezen probleem wordt opgelost. De commissie wordt ontbonden in geval zij niet in de meerderheid op de hoorzitting verschijnt, niet met een voorstel instemt of het voorstel niet naar tevredenheid van het bestuur uitvoert.

Contributies, vergoedingen en overige tarieven.

Artikel 8:

 1. Het bestuur maakt een voorstel voor de hoogte van contributies, welke wordt voorgedragen op de ledenvergadering. Goedkeuring met betrekking tot het voorstel wordt genomen door de ledenvergadering. Zie ook artikel 4, lid 2.
 2. Over de hoogte van de vergoedingen beslist het bestuur. Over de genomen besluiten wordt verantwoording afgedragen op de ledenvergadering.
 3. Over de hoogte van overige tarieven beslist het bestuur. Over de genomen besluiten wordt verantwoording afgedragen in de ledenvergadering.

Aanstellen en Ontslaan van functionarissen

Artikel 9:

 1. Enkel het bestuur is bevoegd tot het aanstellen en ontslaan van functionarissen. Commissies kunnen voorstellen doen aan het bestuur. Beslissingsbevoegdheid wordt niet toegekend aan commissies. Functionarissen worden aangesteld en ontslagen ten behoeve van de dagelijkse leiding van activiteiten. De functionarissen zijn verantwoordelijk voor de goede orde en dienen zich volgens de in Nederland geldende normen e waarden te gedragen. Daarnaast dienen zij op de hoogte te zijn van statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging.

Op trainer rustende rechten en plichten

Artikel 10:

 1. De trainer is verantwoordelijk voor het aanleren, van tactische en technische vaardigheden aan de teamleden en voor een goede gang van zaken rondom trainingen (en wedstrijden.)
 2. Bij het aanstellen van trainers voor de jeugd, is het inleveren van een recente verklaring omtrent gedrag verplicht gesteld door het bestuur.
 3. Vergoedingen voor de trainers worden vastgesteld door het bestuur aan de hand van de volgende volgorde: 1. Kwalificatie 2. Niveau team  3. Ervaring.

Schades en Boetes

Artikel 11:

 1. Een ieder die door nalatigheid of moedwil schade aanricht aan eigendommen is verplicht deze te vergoeden, binnen twee weken nadat hem of haar hiervan schriftelijk melding is gedaan. Boetes kunnen worden opgelegd aan een ieder die zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, dit binnen twee weken nadat hem of haar hiervan schriftelijk melding is gedaan.
 2. Bij een schorsing of boete uitgedeeld door de NEVOBO dient de boete door de speler zelf te worden betaald. Inning geschiedt via de wedstrijdsecretaris en/of de penningmeester. Indien deze personen niet de mogelijkheid wordt gegeven om de boete te innen, behoudt het bestuur het recht om nadere stappen te nemen. Voor jeugdleden geldt de regel dat de eerste overtreding door de vereniging betaald zal worden.

Sponsoring

Artikel 12:

 1. 1. Tenuesponsoring

Tenuesponsoring heeft tot doel de afdeling volleybal financieel te ondersteunen om zo een bijdrage te leveren in het totaal van inkomsten van de afdeling volleybal. In het sponsorcontract staan de voorwaarden zoals deze door het bestuur van de afdeling volleybal zijn opgesteld. Contactpersonen aangaande sponsoring zijn door het bestuur aangewezen personen.

 1. 2. Kleur

VIOS Volleybal heeft als hoofdkleur blauw aangevuld met wit.

Overige zaken

Artikel 13:

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd op de algemene ledenvergadering. Wijziging geschiedt door middel van handopsteking. Voor een wijziging is een meerderheid van de aanwezige stemmen noodzakelijk.

Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van statuten en huishoudelijk reglement en hiernaar te handelen. Ieder lid kan een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ontvangen indien hij/zij hierom vraagt.